Єрківська громада
Катеринопільський район, Черкаська область

Про затвердження економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуги по Єрківському селищному комунальному спеціалізованому підприємству» з водовідведення та вивезенню твердих побутових відходів

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Єрківської селищної ради «Про затвердження економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуги по Єрківському селищному комунальному спеціалізованому підприємству»  з водовідведення та вивезенню твердих побутових відходів

 

Аналіз регуляторного впливу ( надалі –Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог  Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від  11.09. 03р. № 1160-1У  та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,  затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від  11.03. 04р. № 308  та визначає правові та  організаційні засади реалізації проекту рішення  виконавчого комітету Єрківської селищної ради  «Про затвердження економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуги по Єрківському селищному комунальному спеціалізованому підприємству» з водовідведення та вивезенню твердих побутових відходів.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Рішенням селищної ради від 02.04.2007 № 11-4 створено Єрківське селищне комунальне спеціалізоване підприємство.

Статтею 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги" передбачено, що повноваження встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги належать органам місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" місцеві ради - це орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси міста. Регулювання тарифів є складовою системи управління житлово-комунальним комплексом.

Відповідно до вимог ст. 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги" органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виробникам різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

Основними видами діяльності Єрківського селищного комунального спеціалізованого підприємства є надання послуг з централізованого водовідведення та вивезення твердих побутових відходів.

Для збалансування економіки підприємства та забезпечення його беззбиткової роботи виникла необхідність в затвердженні виконавчим комітетом селищної ради скорегованих економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого  водовідведення та вивезення твердих побутових відходів.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає, у збалансуванні інтересів, прав та обов'язків, нижчезазначених груп, а саме:

-органа місцевого самоврядування;

-споживачів комунальних послуг;

-Єрківського селищного комунального спеціалізованого підприємству .

В результаті змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії, палива, оплати праці, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати підприємства на комунальні послуги зросли.

Проблема необхідності встановлення економічно обгрунтованих тарифів на послуги з водовідведення та вивезення ТПВ пов'язана з недостатнім відшкодуванням споживачами комунальних послуг  фактичних витрат  Єрківському селищному комунальному спеціалізованому підприємству.

Коригування діючих тарифів на послуги з водовідведення та вивезенню твердих побутових відходів обумовлено низкою об'єктивних причин:

- зростання витрат на виробництво в результаті інфляційних процесів по відношенню до розміру витрат, врахованих в розрахунку діючих на даний час тарифів;

- зростання витрат з оплати праці в зв’язку із зміною розміру мінімальної заробітної плати в 2018р.

- пропорційно до росту рівня заробітної плати збільшились відрахування на соціальні заходи.

- зростання цін на паливо, а також в розрахунок тарифу були закладені нефактичні дані з паливно-мастильних матеріалів;

- зростання цін на електроенергію;

 - зі зміною тарифу комунального підприємства «Катеринопільського селищного житлово-комунального господарства», яке є складовою тарифу з водовідведення.

Подальша діяльність Єрківського селищного комунального спеціалізованого підприємства  неможлива без встановлення скоригованих тарифів на послуги з водовідведення та вивезенню ТПВ, так як діючі тарифи не відшкодовують планової собівартості наданих послуг. Збиткова діяльність приводить до зменшення фінансових ресурсів. Застаріла матеріально-технічна база вимагає проведення значних обсягів ремонтних робіт, а джерело фінансування заходів, які підприємство має спрямовувати на зміцнення матеріально – технічної бази  - відсутнє. Підприємство не в змозі своєчасно сплачувати податки, погашати інші зобов’язання, проводити поточні ремонти та аварійні роботи.

Таким чином діючі тарифи на послуги не можуть виконати свого економічного призначення і повертати підприємству кошти, затрачені на виробництво.

Також дана проблема справляє негативний вплив на  діяльність підприємства та споживачів послуг, для яких може погіршитися якість надання послуг.

     Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги до рівня , що забезпечує:

- отримання споживачами якості наданих послуг  ;

- беззбиткову діяльність Єрківського селищного комунального спеціалізованого підприємства - сповільнення темпів зносу основних засобів підприємства.

 

2. Визначення цілей (мети) правового регулювання

Метою даного регуляторного акту є :

-   встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги ;

-   поліпшення фінансового стану Єрківського селищного комунального спеціалізованого підприємства, що дасть можливість забезпечити своєчасний і якісний ремонт та обслуговування мережі водовідведення;

- належне забезпечення споживачів селища  життєво необхідними послугами з водовідведення та вивезення твердих побутових відходів.

- підвищення якості надання послуг

- забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії в повному обсязі та недопущення зростання кредиторської заборгованості;

-створення умов для функціонування сфери водовідведення та вивезення ТПВ  на принципах самоокупності;

- вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері надання комунальних послуг;

- врегулювання правовідносин між суб'єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;

- інформаційне забезпечення усіх груп, яких стосується прийняття даного рішення.

 

 

 

 

3 . Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

1. Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без відшкодування збитків з селищного бюджету.

Ця  альтернатива  є  неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася  потребує  нагального вирішення.  В  іншому  випадку – порушується режим та якість надання послуг.  Крім того, статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що орган місцевого самоврядування повинен встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету підприємству-виробнику послуг різницю між встановленим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на  виробництво цих послуг.

2.  Підвищення тарифів до нульової рентабельності. Дана альтернатива відхиляється, тому що комунальне підприємство при нульовій рентабельності не зможе мати достатньо обігових коштів для утримання в належному стані комунальних споруд, мереж, устаткування, що приведе до погіршення стану основних фондів, збільшення  витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

3. Часткове підвищення тарифів на послуги для бюджетних організацій та інших споживачів до рівня неповного відшкодування економічно-обґрунтованих витрат. Дана альтернатива не може бути прийнятною тому, що підприємство і надалі буде нести збитки в частині надання послуг теплопостачання бюджетним організаціям та іншим споживачам.

4. Виділення дотації з місцевого бюджету для покриття різниці в тарифах. 

 У зв'язку з недостатністю коштів в місцевому бюджеті на погашення різниці в тарифах дана альтернатива відхиляється.

5. Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги  передбачає повне відшкодування вартості наданих послуг  споживачами, що покращить фінансовий стан  підприємства. Для малозабезпечених верств населення комунальні платежі будуть  частково  погашатись за рахунок субсидій та пільг.

 

 4. Механізм та заходи , які пропонуються застосувати для розв'язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв'язати шляхом затвердження  економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги з водовідведення та вивезенню ТПВ

Розробка рішення здійснюється за принципами:

  • законності;
  • гласності (відкритості та загальнодоступності);
  • колегіальності;
  • урахування пропозицій комунального підприємства;
  • урахування практичного досвіду роботи на  ринку;
  • науковості;
  • економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі  прийняття регуляторного акта

Даний регуляторний акт передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. За умови забезпечення повної проплати послуг споживачами, економічно обґрунтований тариф позитивно вплине на фінансові результати роботи підприємства, що дасть змогу інвестувати кошти на оновлення основних засобів, енергозберігаючих технології. Все це, в свою чергу, дасть змогу підвищити якість обслуговування споживачів.

Керуючись вимогами нормативно-правових актів вартість послуги не може визначатися ринковими методами і тому затверджується рішенням виконавчого селищної ради. Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акта, є подальше підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини і вузли до транспортних засобів, рівня мінімальної заробітної плати, вартості послуг сторонніх організацій, податків та інших витрат, передбачених законодавчими актами.

Для попередження наслідків будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного акта застосовуємо метод вигод та витрат.

Враховуємо інтереси наступних цільових груп:

-         органа місцевого самоврядування

-         Єрківське селищне комунальне спеціалізоване підприємство

-        територіальна громада селища. 

Таблиця вигод та витрат

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Сфера інтересів органів влади

1.Недопущення ліквідації  комунального підприємства.

2.Дотримання вимог законодавства у підготовці проекту регуляторного акта.

3. Зменшення витрат на погашення різниці в тарифах.

1. Часові витрати, пов'язані з процедурою підготовки та оприлюднення регуляторного акта.

Сфера інтересів  

Єрківського селищного комунального спеціалізованого підприємства

1. Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на водовідведення та вивезення ТПВ

2. Забезпечення прибутковості роботи підприємства.

3. Підвищення надійності роботи об'єктів та мереж

4.Можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

5.Своєчасна виплата заробітної плати працівникам комунального підприємства.

 

Сфера інтересів територіальної громади селища

1. Часткове погашення  комунальних платежів з державного бюджету для малозабезпечених верств населення за рахунок субвенцій та надання пільг.

2.Забезпечення стабільного надання комунальних послуг та підвищення якості цих послуг.

1. Збільшення витрат на оплату наданих  комунальних послуг для самодостатніх верств населення

7. Строк дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений, але у разі зміни тарифів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня мінімальної заробітної плати відповідно до актів законодавства, галузевих угод, ставок орендної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів.

 

8. Показники результативності

В результаті проведення як базового так і повторного дослідження будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

Показник прибутковості чи збитковості підприємства (за рік та щоквартально).

Показники витрат та втрат ресурсів:

питомі витрати  електроенергії;

здешевлення оплати вартості електроенергії;

продуктивність праці (доходи від реалізації поділені на кількість працівників).

 Показники якості надання послуг:

кількість скарг на неякісне надання комунальних послуг ;

кількість скарг стосовно неналежного обслуговування споживачів (тривалий термін розгляду заяв, запитів, скарг, звернень по телефону тощо).

Показники вивчення громадської думки щодо стану надання комунальних послуг в селищі, якості проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи зі споживачами, поліпшення іміджу підприємства:

кількість проведених тематичних форумів з проблем якості надання послуг, якості обслуговування споживачів, шляхів зменшення та реструктуризації заборгованості.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше, ніж через рік з моменту набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту, при умові його чинності.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись на основі аналізу статистичних даних комунального підприємства.

 

 

 

Керівник

Єрківського селищного комунального ________________     В.І.Поліщук

спеціалізованого підприємства